หีบศพของสุริยาหีบศพ

ออกแบบจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายหีบศพ มานานมากกว่า 20 ปี

โดยมีการพัฒนารูปแบบของหีบศพให้ทันสมัยและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา

 

หีบไม้ของเรามีคุณภาพดี หลากหลายเกรดและราคา ผลิตโดยฝีมือช่างไม้ผู้ชำนาญการ

มีประสบการณ์ยาวนานในการทำหีบศพ และใช้เทคนิคการทำหีบแบบ knock down

จึงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานทุกชิ้นได้ นอกจากนี้ ยังตกแต่งลายประดับหีบด้วยความปราณีตบรรจง

รับรองความสวยงามมาตรฐานสุริยา

 

คำคมเกี่ยวกับชีวิต

Love is stronger than death even though it can't stop death from happening, but no matter how hard death tries it can't separate people from love. 

It can't take away our memories either.
In the end, love is stronger than death.

 

Read more

Sympathy Flower

Zen

วิถีแห่งความสงบ

พอมองจริงๆเข้าแล้ว ภายในจักรวาลแสนกว้างนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลย . .
ไม่มีกาแล็กซี่ ไม่มีดาวนพเคราะห์ ไม่มีประเทศ ไม่มีจังหวัด ไม่มีเขา ไม่มีเรา. .
ที่มีได้เพราะคนนั้นช่างแต่งสรรค์เติมสร้างขึ้น มาหลอกบอกกันเอง

- หนึ่งในแนวคิดแบบเซนที่มองทุกสิ่งเป็นความว่างเปล่า -

        นิกายเซ็น (Zen) คือ นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนา อยู่ในฝ่ายมหายาน แต่มีความคล้ายคลึงกับเถรวาทในสายพระป่า เซ็นไม่นิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ เซ็นจะเน้นการฝึกปฏิบัติ ฝึกการใช้ปัญญา และสมาธิ เพื่อให้ เกิดพุทธิปัญญาจนเข้าใจหลักธรรมด้วยตนเอง จุดมุ่งหมายของเซ็น คือการตระหนักรู้ในพุทธภาวะ การบรรลุธรรมในแบบเซ็นจะเรียกว่า "ซาโตริ" หรือภาวะรู้แจ้ง ซึ่งเป็นภาวะที่ อวิชชา ตัณหา อุปทาน มลายหายไปสิ้น เมื่อบรรลุแล้วก็จะเข้าสู่ความหลุดพ้น ทุกสิ่งกลายเป็นสุญญตา หรือ "ความว่าง" ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น แม้แต่พระนิพพาน จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเซ็นคือการไม่ยึดติดในรูปแบบพิธีกรรม หรือแม้แต่พระไตรปิฎก เซนถือว่า การบรรลุมรรคผลนั้น ไม่ได้อยู่ที่ตัวบทอักษร หรือความรู้ด้วนปริยัติ เพราะตัวอักษรหรือภาษามีข้อจำกัด ไม่สามารถอธิบายความเป็นจริงทั้งหมดได้ และการหลุดพ้นในแบบเซ็น ก็ไม่ต้องมีขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องเจริญไตรสิกขาตามลำดับมาเลย ใครก็ตามที่ตระหนักรู้แก่นแท้ข้องจิตใจตน ก็บรรลุเป็นอรหันต์ได้เลย

       ด้วยความที่ เซ็น เป็นนิกายที่ส่งผ่านปรัชญาการดำเนินชีวิตที่นำไปใช้ได้จริงสู่ผู้ปฏิบัติอย่างถึงแก่นและเป็นธรรมชาติ ไม่ได้อิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคัมภีร์ แต่เน้นให้ใช้ปัญญา เพื่อให้เห็นสัจจธรรมด้วยตนเอง เซ็นจึงเป็น ธรรมชาติ ที่อยู่รอบๆตัวเรา ผู้ศึกษาเซนจึงไม่จำกัดว่าจะเป็นคนศาสนาไหน ทำให้มีการศึกษาเซ็นอย่างกว้างขวาง ทั้งในหมู่ชาวพุทธ คริสต์ และ อิสลาม ปัจจุบันเซ็นได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป อเมริกา สำหรับในประเทศไทยของเรา ก็มีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงให้ความสนใจเซ็น เช่น ท่าน พุทธทาสภิกขุ ท่าน ว. วชิระเมธี เป็นต้น


ทางสายกลางในความหมายแบบ เซน วิถีแห่งความสงบ

ไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่ง

ต้องมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับ

ไม่อิ่มเกิน ไม่หิวเกิน
ไม่ชอบ ไม่เกลียดชัง

เผื่อแผ่ แต่ต้องไม่เดือดร้อนตนเอง
ช่วยคนอื่นตามสมควร แต่อย่ายัดเยียด
เข้าสังคมบ้าง แต่อย่าทำให้ตนเองอึดอัด

หาความสงบส่วนตัวบ้าง แต่ไม่ใช่หนีโลกแห่งความจริง
ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ตระหนี่

ไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินในเรื่องที่ต้องใช้เหตุผล
ไม่ใช้เหตุผลมาตัดสินในเรื่องที่ต้องใช้ความรู้สึกละเอียดอ่อน

ทำงานหนัก ต้องรู้จักพักผ่อน
เครียด ต้องรู้จักคลายกังวล
เฉื่อยชา ต้องรู้จักกระตุ้นเตือนตน

อย่าเหลิงดี อย่าใฝ่ชั่ว
ไม่ลุ่มหลงสิ่งที่คาดหวัง แต่ต้องมีเป้าหมายชัดเจน
ไม่หวนถึงอดีตที่ไม่มีประโยชน์ แต่รู้จักนำอดีตที่ผิดพลาดมาใช้ปรับปรุงแก้ไข

. . เมื่อหายใจเข้า ต้องหายใจออก . .